NFT是新興另類虛擬資產投資,常見的NFT包括數碼圖像、影音、及短片等等,並透過加密形存式放到區塊鏈。該NFT私密鑰匙的擁有人可以取得原本像素、原本大小的檔案,也算是擁有該作品。

非同質化代幣 (NFT)

NFT是新興另類虛擬資產投資,常見的NFT包括數碼圖像、影音、及短片等等,並透過加密形存式放到區塊鏈。該NFT私密鑰匙的擁有人可以取得原本像素、原本大小的檔案,也算是擁有該作品。

NFT與加密貨幣有共通點嗎?

NFT的概念跟加密貨幣差不多,當加密貨幣存放在特定地址,該地址私密鑰匙的擁有人可視作擁有加密貨幣,NFT的概念只不過將加密貨幣換成一件數碼藝術品而已,而且同樣存放在加密資產錢包或平台內。跟傳統貨品買賣不同,而買賣一件NFT基本上是以加密貨幣支付。

NFT 的盜竊個案

警方於2021年第三季接獲兩宗涉及NFT的盜竊案件,涉及損失達437萬港元。 騙徒利用釣魚網站及公共免費WiFi的安全漏洞,盜取虛擬資產平台帳戶資料,在登入後把NFT藝術品圖像及加密貨幣轉走。

歡迎訂閱守網者

填寫表格前,請先細閱我們的《私隱政策》。如有查詢,請發電郵至[email protected]

同意聲明
閣下提供之個人資料(包括姓名、聯絡電話和電郵地址)將會用 於接受守網者的最新發展、活動及資訊。

* 必須填寫

Sign up for web hosting today!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sign up for web hosting today!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

閣下已成功訂閲
請檢查您的郵箱